Записници са Савета родитеља

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА 29.3.2019.

skraceni zapisnik 29.03.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА 28.12.2018.

Zapisnik 28.12.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА 5. новембар 2018.

zapisnik Savet roditelja

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА 7. септембра 2018.

7.9.2018 1.sednica Савет

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА 26.јуна 2018.

skraceni zapisnik 26 6

 

СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК

СА САВЕТА 23.марта 2018.

 

Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 23.03.2018.године, са почетком у 18:00h.

Прозивком је утврђено да седници присуствује 19 чланова Савата родитеља.

На предлог председавајуће г-ђе Милене Поповић  једногласно је утврђен следећи

Дневни ред:

 

 1. Усвајање скраћеног записника са седнице Савета родитеља одржане 26.12.2017.године;
 2. Статут школе – усклађивање са Законом о основама система образовања и васпитања ( „Сл.Гл.РС бр.88/2017);
 3. Избор кандидата из редова родитеља за нови састав Школског одбора;
 4. Анализа на крају 3. квартала школске 2017-2018.године; –  реализација наставе, владање ученика, успех ученика;
 5. Школске активности на крају 3. квартала шк.2017-2018.године;
 6. Извештај о активностима у оквиру самовредновања и школског развојног планирања;
 7. Уџбеници за школску 2018-2019.годину
 8. Разно

Једногласно су утврђени закључци:

 1. Једногласно је усвојен скраћени записник са седнице Савета родитеља која је одржана 26.12.2017.године;
 2. Секретар школе је упознала чланове Савета родитеља са Статутом школе и новим одредбама Закона о основама система образовања и васпитања (као што су неке од: питање својине школе, унутрашњи органи школе су образложени, посебно Школски одбор, одредбе које се односе на директора, секретара школе, Савет родитеља,  Наставничко веће), образложено је како се располаже средствима школе, тимови школе, Ученички парламент, права и обавезе ученика, родитеља, посебан осврта на институцију приговора. Секретар школе је позвала родитељеда се обрате кад год имају потребу за тумечењем Статута.

Правилник о оцењивању такође разматран са акцентом на најзначајније делове;

 1. Избор кандидата из реда родитеља за нови састав Школског одбора. Наиме, секретар школе је упознала чланове Савета родитеља са обавезама Школског одбора. приступило се именовању кандидата и гласању. Након тајног гласања изабрани су следећи чланови из Савета родитеља за састав Школског одбора, а то су :
 • Стјепановић Звездана 12 гласова
 • Јовановић Сандра 13 гласова;
 • Чикош Пандуров Ивана 14 гласова.
 1. Педагог школе упознаје присутне са успехом, односно постигнућима ученика, реализацијом наставе, владањем ученика, резултатима постигнутим на такмичењима. Родитељи овом приликом примећују да је већи број негативних оцена из географије, те желе да на следећој седници добију информацију о оцењивању и савладавању градива овог предмета. Родитељи ученика упућују примедбу да начин одржавања физичког васпитања у учионици, а не у сали.
 2. Педагог школе упознаје чланове Савета родитеља са школским активностима током квартала.
 3. Педагог школе извештава о активностима и резултатима у оквиру самовредновања. Ове године Тим за самовредновање вредновао је област 1 – Школски програм и Годишњи план рада, а у другом полугодишту ће вредновати област Ресурси. Такође подноси извештај о активностима у оквиру Школског развојног планирања. Поред многих активности,  наша школе спроводи активности у оквиру пројекта „Уз малу помоћ пријатеља“
 4. Директорка школе даје образложење о процедури и начину набавке уџбеника, а председница Савета родитеља чита понуду уговора са књижаром „Хол“. Родитељи питају да ли ће ученици петог разреда имати могућност плаћања у четири рате. О овоме ће бити јос информација, и уколико може, правиће се Анекс уговора.

Председница Савета родитеља је добила једногласну сагласност за потписивање уговора са књижаром „Хол“у посредовању у куповини уџбеника.

 1. Разно: директорка даје информацију о боравку на Дивчибарама, обуци пливања.

Родитељ , представник 7-3 одељења обавештава о примедбама са родитељског састанка на однос појединих наставника према ђацима и настави. Предлог: да се једном месечно родитељи састану са наставницима у времену од 18.00 – 19.00 часова и на тај начин успоставе сарадњу и изложе међусобно мишљења.

Директорка школе подсећа присутне да је на сајту школе доступна информација о терминима (поподневним), али да ће покушати да направи јо термина;

Питање за одржавање Пачворк секције –  директорка ће дати повратну информацију.

Информација о одржавању пробног завршног испита: 13.04. и 14.04. 2018.године

 

 

Записник водила, Милена Поповић

 

 

 

 

СА САВЕТА ОД 26.12.2017.

 

Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 26.12.2017.године, са почетком у 18:00h.

Прозивком је утврђено да седници присуствује 15 чланова Савата родитеља.

На предлог председавајуће г-ђе Милене Поповић  једногласно је утврђен следећи

Дневни ред:

 1. Усвајање Скраћеног записника са седнице Савета родитеља одржане 10.11.2017.године;
 2. Анализа на крају првог полугодишта– реализација наставе – редовне, допунске, додатне наставе;
 3. Анализа владања ученика;
 4. Анализа успеха по предметима и општи успех по разредима;
 5. Школске активности на крају првог полугодишта;
 6. Разматрање полугодишњег извештаја о раду директора;
 7. Извештај о пројектним активностима школе;
 8. Разно

Једногласно су утврђени закључци:

 1. Једногласно је усвојен скраћени записник са седнице Савета родитеља која је одржана 10.11.2017.године
 2. Педагог школе извештава о реализације наставе (редовне , допунске, додатне),

потом извештава и о  успеху и постигнућима ученика на крају првог полугодишта. Укупно 572 ученика.  Из појединих предмета има недовољних оцена.

У првом разреду ученици су описно оцењени, углавном су савладали предвиђено градиво. У одељењу 1-2 поједини ученици су укључени у појачан васпитни рад.

У одељењима другог, трећег и четвртог разреда сви ученици су постигли позитиван успех.

У петом разреду има недовољних оцена (енглески језик и математика) и смањење оцене из владања.

У шестом разреду већи број недовољних оцена из више предмета (српски језик, енглески језик, географија, географија, физика, математика, Тио и немачки језик),  сви примерно владање.

Уодељењима седмих разреда има недовољних оцена (енглески језик, географија, физика, математика,  ТиО и немачки језик), смањене оцене из владања (два ученика).

У одељењима осмих разреда такође смањене оцене из владања (2 ученика) и негативних оцена из математике и немачког језика. Родитељи ставњају примедбу на захтеве према деци – нижи разреди, очекивање да се родитељи ангажују више од деце.

На нивоу школе, укупно 33 ученика има негативне оцене.

 

3., 4. и 7 тачка су обухваћене кроз другу тачку ( пројектне активности – педагог излаже о активностима током пројекта „Уз мали помоћ пријатеља“, пројекат обухвата подршку за осморо ученика, између осталог ученици добијају образовну подршку, рад са педагошким асистентима, оброк у школи).

 1. Педагог школе је известила родитеље о значајним ваннаставним и ваншколским активностима у првом полугодишту школске 2017-2018.године. Током излагања ове тачке, директорка школе је известила чланове о протеклом Фестивалу науке на Дивчибарама, о активностима ученика и наставника на сајму.
 2. Директорка школе је упознала присутне с полугодишњим извештајем, одноно радом током протеклог периода и активностима које су у целини реализоване. Позвала је присутне да се упознају са свим активностима и дају своје предлоге, примедбе и сугестије у циљу побољшања квалитета рада установе и сарадње са родитељима.

У оквиру предстојећих активности,  директорка најављује испит за лиценцу за директоре, у том смислу извештава да је била позвана и присуствовала обуци која је организована за прву групу директора из школа које су најбоље оцењене у екстерном вредновању.

И у холу школе родитељи  могу оставити своје предлоге, сугестије.

 1. Председница Савета родитеља упознаје чланове са новоформираним саветодавним органом – Општински савет родитеља.

– Дошло је до промене у школском календару, подаци о терминима за пробни завршни и завршни испит биће доступни на сајту школе;

– ученици другог разреда имаће обуку пливања у априлу или мају;

-сугестија и питање у вези са организацијом посете сајму спорта, превоз се може организовати уз новчану надокнаду;

– сугестија да се за набавку уџбеника са књижаром договори плаћање у више месечних рата.

Записник водила, Милена Поповић

 

 

 

СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК

са седнице 10.11.2017.

 

Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 10.11.2017.године, са почетком у 18:00h.

Прозивком је утврђено да седници присуствује 16 чланова Савата родитеља.

На предлог председавајуће г-ђе Милене Поповић  једногласно је утврђен следећи

Дневни ред:

 1. Усвајање скраћеног записника са седнице Савета родитеља одржане 13.09.2017.године;
 2. Анализа на крају 1.квартала школске 2017-2018.године – реализација наставе, владања ученика, успех ученика;
 3. Школске активности на крају 1.квартала школеске 2017-2018.године;
 4. Разно

 

Једногласно су утврђени закључци:

 1. Једногласно је усвојен скраћени записник са седнице Савета родитеља која је одржана 13.09.2017.године
 2. Педагог школе је представила анализу реализације 1.квартала шк.2017-2018.године, реализацију наставе, владања и успех ученика. Владање ученика се оцењује описно на крају квартала. У том смислу, родитељи ученика скрећу пажњу на одређени број ученика који стварају проблем у одржавању дисциплине. Директорка се обраћа члановима савета и говори да је у току примењивање одређених мера и интервенција, укључена је и стручна служба школе.

Када су упитању негативне оцене (опомене) педаог наводи, да након одржаних седница већа  можемо да закључимо да их је највише из математике -34; немачког језика19;  и физике – 18. Директорка наводи да је допунска настава слабије посећена, као и да је распоред одржавања истакнут на оглсаној табли школе, веб сајту школе. 10 ученика се образује по ИОПу.

 1. Стручна сарадница – библиотекарка подноси извештај о многобројним активностима током првог квартала ове школске године. Једна од предстојећих активности је и обележавање Дана школе – 23.11.2017.године. Наиме, од ове школе године, као Дан школе обележава се управо овај датум, односно дан када је Исидора Секулић именована за првог академика – жену.

Потом следи извештај са управо реализованог боравка на Дивчибарама, који прати приказ  фотографија.

 

 

 

 1. – Разно:
 • Директорка школе информише чланове Савета о предстојећем боравку на Дивчибарама:
 • награђени ученици боравиће на Дивчибарама у оквиру Фестивала науке (10 ученика у термину од 01.децембра, из наставних предмета билогија, географија, хемија, физика);
 • 12. наставник математике Лућијан Рођан водиће групу ученика у оквиру математичке радионице;
 • 02.2018.године група од 20 награђених ученика боравиће на Дивчибарама (вештине, уметности, природне и друштвене науке);
 • Директорка школе обавештава присутне о награђеним ученицима од стране управе града Панчева за Дан Панчева;
 • Позива родитеље да подстакну ученике на похађање наставе у Регионалном центру за теленте;
 • од ове школске године, осигуравајућа кућа ДДОР је осигурала све ученике од незгоде, а децу која су платила од крађе;
 • плаћање обезбеђења, библиотеке и тоалета функционише;
 • Родитељи питају да ли је могуће повећати количину ужине? директорка каже да је већ скренула пажњу на то;
 • Родитељ скреће пажњу на то да се гимнастика више не одржава у школи, пита због чега? Директорка говори да је у вези са тим већ обавила разговор са службом која је за то надлежна. Очекује се информација на следећем Савету родитеља.

Председник Савета родитеља

Милена Поповић

 

СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК 13.9.2017.

Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 13.9.2017..године, са почетком у 18:00h.

Прозивком је утврђено да седници присуствује 20 чланова Савата родитеља.

На предлог председавајуће г-ђе Милене Поповић једногласно је утврђен следећи

Дневни ред:

 1. Пословник о Савету родитеља – усвајање
 2. Усвајање Скраћеног записника са седнице Савета родитеља одржане 22.6.2017.
 3. Извештај о раду школе 2016/17. године
 4. Годишњи план рада школе 2017/18. годину
 5. Анекс Школског програма за период 2017/18. – 2020/2021.
 6. Упознавање са Годишњим извештајем о раду директора Школе
 7. Разно:
 • ужина
 • осигурање
 • обезбеђење и библиотека
 • фотографисање
 • опрема за тоалете за ниже разреде
 • продужени боравак
 • стоматолошка ординација

Седници савета је као гост присуствовала представница МУП ПА- чланица комисије за безбедност деце и упознала родитеље о програму комисије и часовима које ће реализовати обучени полицајци на часу одељенског старешине у 4. и 6. разреду.

Програм је одобрен од стране Министарства просвете. Психолог Школе захтева претходну консултацију са психологом, педагогом и учитељем, разр. старешином.

Једногласно су утврђени закључци:

 1. – Једногласно је усвојен пословник о раду Савета родитеља и програм рада
 2. – Усвојен је скраћени записник са прошле седнице Савета родитеља која је одржана у јуну
 3. – Библиотекар Школе је презентовала Извештај о раду Школе за шк.2016/17. и такав је једногласно усвојен
 4. – Психолог Школе је презентовала План рада за шк.1017/18. и такав је једногласно усвојен

5.- Анекс школског програма за период 2017/18. -2021/22. је представила директорка школе и такав је једногласно  усвојен.

 1. – Директорка је презентовала свој Извештај о раду за шк. 2016/ 17.

Сваке прве среде у месецу до 18 ч је термин за разговоре са директорком.

Дата је сагласност Савета да председница Савета родитеља учествује у Тиму за путовања.

 1. – Разно:
 • Усвојено је да досадашња ангажована пекара „ Бениссима“ и даље снабдева ученике ужином и биће је и у слободној продаји.
 • И ове године једногласно  је усвојена понуда DDOR/a и износ по ученику је 196,00 дин. Ученици су осигурани током читаве године. Треће дете има гратис осигурање.
 • Директор обавештава присутне чланове да ће ове школске године бити ангажовано лице за  обезбеђење  Школе из фирме“ Сфинго Про“. Родитељи ће и ове године за додатни сат обезбеђења и библиотеку уплаћивати по 100,00 дин. за прво полугодиште и исто толико за друго полугодиште (заједно обе ставке су 100 дин.)
 • За опрему за тоалете нижих  и виших разреда родитељи уплаћују по 100,00 дин. месечно и исто толико за децу која иду у продужени боравак.
 • Сав новац се уплаћује преко једне уплатнице као „ Родитељски динар“ до 1. 10. 2017.
 • За продужени боравак тражено је одобрење за још једну групу. Цена услуга боравка није промењена
 • Стоматолошка ординација почиње са радом у школи, амбуланта ради уторком и средом у времену од 8-14h
 • За фотографисање ученика сарадња ће се наставити са Фото Батом
 • Једногласно је усвојен предлог Тима за путовања да висина износа „ бриге о детету“ буде – – 300 динара за полудневне излете и излете у околини Панчева

– плаћање додатних 600 динара,на пуну цену коју прописује „Дирекција“,  по детету за боравак на Дивчибарама

– 600 динара по детету, на дан, ако је у питању  целодневни излет – екскурзија

– за реализацију свих ваннаставних активности (посете, излети, путовања…) задужене су искључиво одељенске старешине. Предметни наставници могу дати предлоге и сугестије и учествовати у организацији истих само и искључиво у договору са одељенским старешином.

 

Председник Савета родитеља

Милена Поповић

 

ЗАПИСНИК

 

Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 26. 6. 2017.године у 18 часова.

Прозивком је утврђено да на седници присуствује 14 чланова Савета родитеља.

На предлог дирекотрке школе једногласно је утврђен следећи

 

Дневни ред:

 1. Усвајање скраћеног записника са седнице Савета родитеља одржане 29.03.2017.године;
 2. Реализација наставе по Наставном плану и програму за школску 2016/2017.годину;
 3. Анализа владања ученика и општи успех на крају наставе у школској 2016/2017.години;
 4. Извештај о обављеном Завршном испиту ученика осмог разреда за упис у средњу школу;
 5. Годишњи извештај о активностима и успеху наших ученика на такмичењима;
 6. Разматрање и усвајање школског програма за следеће 4 школске године;
 7. Презентација школске 2016/2017.године;
 8. Разно

 

Ток седнице:

 1. Записник са седнице Савета родитеља одржане 29.03.2017.године једногласно усвојен;

 

 1. Редовна настава је реализована у потпуности. Током године одржана је по плану и допунска настава, додатна настава и припремна настава за полагање завршног испита намењена ученицима осмог разреда.

 

 

 1. Педагошкиња школе је поднела извештај о владању и успеху ученика на крају четвртог квартала. Ученици су постигли добар успех. На нивоу школе има укупно 323 одлична ученика, 139 врло добрих и 33 добра ученика. Два ученика шестог разреда упућена су на поправни испит из математике, физике и немачког језика. Једна ученица шестог разреда која је штићеница дома „Споменак„ упућена је на полагање разредног испита. Сви ученици имају примерно владање осим ученика који због изостанака и кршења лакших повреда имају смањену оцену из владања врло добро (4), односно задовољавајуће (2).

Чланови савета родитеља усвајају извештај о владању и успеху ученика на крају четвртог квартала.

 

 1. Директорка школе извештава чланове Савета родитеља о постигнутом успеху на Завршном испиту. Из српског језика просек бодова је 14,65, из математике 11,82 а из комбинованог теста 10,23. Представница Савета родитеља упућује сугестију да је, будући да на  комбинованом  тесту ученици има ју најслабије резултате, потребно да већ почетком наредне школске године наставници предмета који се полажу на комбинованом тесту, саставе тест и неколико пута током године дају ученицима да раде тако састављени тест. Сматра да би то можда поправило постигнућа ученика.

 

 1. Директорка школе краће излаже о успесима ученика, похваљује њихов труд и залагање. Родитељи добијају материјал који обједињује све појединачне успехе ученика наше школе током протекле године.

 

 1. Педагошкиња школе извештава чланове Савета родитеља о Школском програму. Један од стратешких докумената школе, сачињава се за период од четири године. Ове године чланови Актива за развој школског програма у сарадњи са учитељима, предметним наставницима и стручном службом сачинили су Школски програм. То  је документ на основу којег се остварује  укупан образовно-васпитни рад у школи и садржи  циљеве, програме обавезних и изборних предмета по разредима са начинима и поступцима за њихово остваривање; програм допунске и додатне наставе; културних активности школе; школског спорта и спортских активности; програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања; слободних активности ученика; професионалне оријентације; здравствене и социјалне  заштите; заштите животне средине; програм сарадње са локалном самоуправом и породицом, програм излета. екскурзија и наставе у природи и рада школске библиотеке.

Чланови Савета родитеља једногласно прихватају Школски програм.

 1. Стручна сарадница, библиотекарка школе помоћу ППТ презентације презентује школску 2016/2017.годину.
 2. Разно:
 • директорка школе подноси извештај члановима  Савета родитеља о родитељском динару (тоалет убруси, течни сапун);
 • обавештава родитеље о анкетама за изборне предмете које треба предати одељењском старешини;
 • берза уџбеника биће одржана 30.06.2017.године у холу школе;
 • подсећа родитеље да уџбенике ликовне и музичке културе могу на коришћење дати својим наставницима, или их донети на берзу и предати домару школе;
 • Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припрема иницијалне тестове знања из који обухватају наставне садржаје претходних разреда, а усмерени су ка реализацији образовних стандарда. српског и математике за ученике петог и седмог разреда основне школе Тестирањa би требало спровести у септембру 2017/2018. године, a датуми за ова тестирања су јединствени за све школе, и то: тест из српског језика 14. септембра за ученике V и VII разреда основне школе, а тест из математике – 21. септембра за ученике V и VII разреда основне школе;
 • директорка даје информацију о продуженом боравку, колико ученика има пријављених и сугерише да родитељи који искажу потребу да дете користи услугу продуженог боравка то и испоштују и да дете у континуитету онда похађа боравак.
 • на крају седнице директорка школе се захваљује на сарадњи и уручује захвалнице члановима Савета родитеља.

 

 

Седница завршена у 19.30 часова

Седницу Савета родитеља у одсуству председнице

водила  директорка школе,

Бранка Бељић

СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК

Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 29. 3. 2017. године у 18 часова.

Прозивком је утврђено да седници присуствује 23 члана Савета родитеља.

На предлог председавајуће Милене Поповић једногласно је утврђен следећи

Дневни ред:

 1. Усвајање скраћеног записника са седнице Савета родитеља одржане 27. 12. 2016. године;
 2. Анализа на крају 3. квартала – реализација наставе, владање ученика, успех ученика;
 3. Уџбеници за школску 2017/2018. годину;
 4. Иницијатива за отварање још 1 групе у продуженом боравку;
 5. Разно: – активности (пливање);

–  бесплатни уџбеници;

– уџбеници  за ликовно и музичко.

Једногласно су утврђени закључци:

 1. Скраћени записник са претходне седнице је прочитан и једногласно усвојен.
 2. Анализа на крају 3. квартала:

Педагог школе је поднела извештај о успеху ученика по разредима и по предметима и реализацији наставе и владања. Највећи број слабих оцена је у вишим разредима из математике, немачког и енглеског, а родитељима је скренута пажња да деца не долазе на часове допунске наставе.

Пробни завршни испит је заказан за 7. 4. математика и 8. 4. српски jезик и комбиновани тест.

Родитељи су упознати са свим активностима које су реализовали ученици у сарадњи са наставницима и учитељима у трећем кварталу.

 1. Изабрани уџбеници од прошле шк. године важе и наредне две године.

Родитељима је прочитан допис Министарства просвете  о формирању комисије из Савета родитеља поводом набавке уџбеника.

Чланови Савета су се сложили да Уговор о посредовању између продавца и купца у реализацији купопродаје уџбеника у претплати за шк.2017/18. годину буде председник Савета родитеља Милена Поповић.

Родитељи су се сложили са предлогом Школе да се уџбеници за музичко и ликовно у вишим разредима не купују. Усвојено је да набавка уџбеника буде реализована преко књижаре „Хол“ која ће омогућити плаћање у три месечне рате. Списак уџбеника по разредима биће доступан и на сајту школе.

 1. Савет је подржао предлог Школе за отварањем још једне групе продуженог боравка, те ће се упутити захтев Министарству просвете.
 2. Разно:

– Покренуто је питање прављења ормарића за ученике, договорено је да се спроведе анкета по одељењима и да се проследи информација на следећем Савету.

– Други разред ће имати обуку пливања у мају месецу.

– Информације о бесплатним уџбеницима очекујемо у наредном периоду.

– Анкетом су се ученици изјаснили да нису за увођење униформе у школу, а родитељи су негодовали такву одлуку.

– Апел родитеља је да се на нивоу школе, у оквиру одељења, искаже хуманитарни однос према ученицима који су слабијих финансијских могућности, а који би се огледао у помоћи око набавке ужине, плаћања излета, и сл.

                                                                              Председник Савета

                                                                              Милена Поповић

 

СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК

Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 27.12.2016.године, са почетком у 18:00h.

Прозивком је утврђено да седници присуствује 18 чланoва Савата родитеља.

На предлог председавајуће г-ђе Милене Поповић једногласно је утврђен следећи

Дневни ред:

 1. Усвајање скраћеног записника са седнице Савета родитељ одржане 28.10.2016.
 2. Анализа на крају 2. квартала – реализација наставе – редовне, допунске, додатне, успeх ученика
 3. Анализа владања ученика
 4. Анализа успеха по предметима и општи успех по разредима
 5. Успех ученика на такмичењима
 6. Школске активности на крају 2. квартала
 7. Разно

 

Једногласно су утврђени закључци:

 1. Скраћени записник са претходне седнице је прочитан и једногласно усвојен.
 2. Анализа на крају 2. квартала
 • Директорка је известила да је успех свих 569 ученика: 97,58% пролазност; 4,45 је просечна оцена, укупно је 12 слабих оцена.
 • Педагог школе је известила о реализацији обавезне наставе, изборне наставе, допунске и додатне наставе, секција. Све је реализовано према Годишњем плану рада школе за школску 2016/2017. годину.

 

 1. Анализа владања ученика
 • Педагог школе је известила о владању ученика на крају 1. полугодишта. На нивоу школе владање је у нивоу просека (7 врло добрих и 1 добар). Изречене су писмене опомене.

 

 1. Анализа успеха по предметима и општи успех по разредима
 • Педагог школе је известила о успеху детаљно по разредима, одељењима и предметима.
 • На питање родитеља, директорка је истакла да се поједини наставници већ организују по питању одржавања припремне наставе за полагање завршног испита.
 • Биће редовно одржан пробни завршни испит, као и припремна настава по завршетку школске године из свих предмета.
 • Позвани су родитељи да се интересују око посећености припремне наставе. Директорка истиче да припремна настава коју одржавају наставници наше школе на адекватан начин припрема ученике за полагање завршног испита и да ученици који је редовно похађају постижу добре резултате.
 1. Успех ученика на такмичењима
 • Педагог школе је поднела извештај о успеху ученика на такмичењима. Ученици су били успешни у области спорта. Такмичења почињу од фебруара.
 1. Школске активности на крају 2. квартала
 • Педагог школе је известила о бројним ваннаставним и ваншколским активностима које су реализоване у 2. кварталу. Организоване су бројне активности и посете у оквиру професионалне оријентације за ученике 7. и 8. разреда. Награђени ученици су боравили на Дивчибарама.
 • Током зимског распуста организоване су активности одлагања материјала за рециклажу, као и хуманитарна акција „Друг другу“ – помоћ деци у недостатку свих животних средстава.
 • Планиран је Фестивал науке на Дивчибарама на нивоу Града за награђене ученике (6, 7. и 8. разред) – 10 ученика из наше школе.
 • Са тренинзима ритмичке гимнастике ће бити настављено и у 2. полугодишту, али више није финансирано од стране Покрајинског секретаријата.
 • КУД Добривоје Путник одржаваће бесплатне пробе фолклора, два пута недељно, у наредном периоду.
 1. Разно
 • Родитељски динар: Директорка известила да је плаћање у 1. полугодишту било уредно. Договорено је око уплата за 2. полугодиште: обезбеђење и библиотека 100 динара по полугодишту за ученике од 1. до 8. разреда, тоалети за ниже разреде 100 динара месечно за ученике од 1. до 4. разреда, опрема за тоалете и убруси за продужени боравак 100 динара месечно за ученике 1. и 2. разреда који похађају продужени боравак.
 • Постављено је питање обезбеђења због новог закона: За сада нема промена на нивоу свих школа, обезбеђење се финансира из Градског буџета.

 

 

Председник  савета

Милена Поповић

 

Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 28.10.2016.године, са почетком у 18:00h.

Прозивком је утврђено да седници присуствује 18 чланoва Савата родитеља.

На предлог председавајуће г-ђе Милене Поповић једногласно је утврђен следећи

Дневни ред:

 1. Усвајање скраћеног записника са седнице Савета родитељ одржане 13.9.2016.
 2. Анализа на крају 1. квартала – реализација наставе, владање ученика, успрх ученика
 3. Усвајање Скраћеног записника са седнице Савета родитеља одржане 22.6.2016.
 4. Школске активности на крају 1. квартала
 5. Разно

 

Једногласно су утврђени закључци:

 1. Скраћени записник са претходне седнице је прочитан и једногласно усвојен.
 2. Анализа на крају 1. квартала
 • Педагог школе је поднела извештај о успеху ученика на крају 1. квартала: присутан је пораст негативних оцена, али и број ученика се повећао. Од 5. до 8. разреда евидентиране су опомене. Сви ученици имају примерно владање, уз пар ученика којима су изречене усмене или писмене опомене одељенског старешине.
 • Присутан је раст негативних оцена, нарочито у 7. разреду
 • Потребно је скренути пажњу родитеља ученика нижих разреда да се домаћи задаци не раде редовно, али су и родитељи истакли да су домаћи задаци врло обимни.
 • Напоменуто је да је допунска настава за свако дете које није разумело област или је пропустило час , а да је посећеност допунским часовима изузетно слаба.

Предметни наставници су позвали родитеље да утичу на децу да похађају допунску наставу.

 

 1. Школске активности на крају 1. квартала

 

 • Библиотекарка школе је презентовала реализоване активности током 1. квартала које су биле бројне и разноврсне и да ће се порадити на маркетингу школе у виду чешћег појављивања у медијима када су у питању најаве активности, као да ће најава активности у будуће бити  и на сајту школе.

 

 

 1. Разно
 • Пројекат ритмичке гимнастике финансира Покрајина и то до децембра ове године., a школица спорта се финансира до краја школске године.
 • Скренута је пажња да осигурање ученика за ову школску годину још није плаћено, те се моле родитељи да то што пре учине како би учитељи и разр.старешине доставиле коначне спискове.
 • Наглашено је да уџбеници од ове школске године, па наредне три, се неће мењати што се тиче избора, али су родитељи замолили да се на списку, уз одређени уџбеник увек стави и година издања.
 • У периоду од 4.11. –  11. четвртаци ће боравити на Дивчибарама, а и ове године ће ту могућност искористити награђени ученици у току школске године.
 • У наредном периоду биће организовано прикупљање пет амбалаже и електро материјала.
 • Директорка је посебно истакла да је забрањена употреба мобилног телефона у школи, да се родитељи редовно информишу код учитеља и наставника о раду свог детета , као и у колико је дете спречено да ради физичко васпитање да наставник о томе буде информисан уз доставу лекарског уверења о спречености.

 

Председник  савета

Милена Поповић

 

СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК

Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 13.9.2016.године, са почетком у 18:00h.

Прозивком је утврђено да седници присуствује 23 члана Савата родитеља.

На предлог председавајуће г-ђе Милене Поповић једногласно је утврђен следећи

Дневни ред:

 1. Избор председника Савета родитеља
 2. Пословник о Савету родитеља – усвајање
 3. Усвајање Скраћеног записника са седнице Савета родитеља одржане 22.6.2016.
 4. Извештај о раду школе 2015/16. године
 5. Годишњи план рада школе 2016/17. годину
 6. Разно:
 • ужина
 • осигурање
 • обезбеђење и библиотека
 • фотографисање
 • опрема за тоалете за ниже разреде
 • продужени боравак
 • стоматолошка ординација

Једногласно су утврђени закључци:

 1. – Једногласно је усвојен предлог да досадашњи заменик председника Милена Поповић буде председник Савета родитеља.
 2. –Прочитан је и усвојен Пословник о раду Савета родитеља
 3. – Скраћени записник са прошле седнице Савета родитеља је прочитан и једногласно усвојен.
 4. – Библиотекар школе је презентовао Извештај о раду школе за шк.2015/16.годину и такав Извештај је једногласно усвојен.
 5. – Психолог школе је презентовала Годишњи план рада школе за шк.2016/17. годину и он је једногласно усвојен. У план ће се додати и спортске активности које ће се организовати у оквиру Месне заједнице Тесла , као и обука у саобраћају која ће бити организована у ОШ“ Бранко Радичевић“ – у вези са овим родитељи ће бити благовремено информисани. За свако путовање ученика са школом, неопходна је писмена сагласност родитеља.
 6. – Разно:
 • Усвојено је да досадашња ангажована пекара „ Бениссима“ и даље снабдева ученике ужином и биће је и у слободној продаји.
 • Дате су две понуде за осигурање ученика DDOR и Дунав осигурање, једногласно је усвојена понуда DDOR/a и износ по ученику је 196,00 дин. Ученици су осигурани током читаве године. Треће дете има гратис осигурање.
 • Досадашње обезбеђење ће и даље бити ангажовано и за обезбеђење и библиотеку ће родитељи уплаћивати по 100,00 дин. за прво полугодиште и исто толико за друго полугодиште (заједно обе ставке су 100 дин.)
 • За опрему за тоалете нижих разреда родитељи уплаћују по 100,00 дин. месечно и исто толико за децу која иду у продужени боравак.
 • Сав новац се уплаћује преко једне уплатнице као „ Родитељски динар“ до 10. 10. 2016.
 • Продужени боравак се плаћа до 10. у месецу
 • Разматран је предлог ужине за децу из сиромашних породица и одлучено је да се на нивоу одељења дају предлози за овакве случајеве и да хуманост треба бити на делу.
 • Стоматолошка ординација почела је са радом у школи, амбуланта ради уторком и средом у времену од 8-14h
 • За фотографисање ученика сарадња ће се наставити са Фото Батом

 

Председник Савета родитеља

Милена Поповић

СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК

Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 22.06.2016. године, са почетком у 18,00 часова .

Прозивком је утврђено да седници присуствује 18 чланова Савета родитеља.

Седницом председава досадашњи председнк Жаклина Предојевић Помар.

На предлог председавајуће Жаклине Предојевић Помар, једногласно је утврђен следећи

Дневни ред:

 1. Усвајање Скраћеног записника са седнице Савета родитеља, одржане 1. 4. 2016.
 2. Реализација редовне наставе, додатне и допунске наставе
 3. Анализа општег успеха и владања ученика по завршеном 4. кварталу; вуковци, ђак генерације
 4. Извештај о реализованом завршном испиту
 5. Годишњи извештај о ваннаставним активностима и успеху ученика на такмичењима
 6. Разно

Једногласно су утврђени ЗАКЉУЧЦИ :

 1. – Скраћени записник са седнице Савета родитеља, одржане 1.4.2016. године, је прочитан и једногласно усвојен.
 1. – Педагог школе је поднео извештај Савету родитеља да је настава у потпуности реализована по плану и програму, како редовна тако и допунска и додатна настава. Допунска и додатна настава су реализоване у већем обиму часова него што је планирано, на основу уочених потреба ученика.
 1. Педагог школе подноси извештај Савету родитеља. Успех ученика на крају 4. квартала је задовољавајућ. Од 1. до 4. разреда сви ученици имају примерно владање. У 5. разреду један ученик има врло добро владање, а две ученице су неоцењене због изостанака – штићенице Дома које нису похађале наставу. У 8. разреду један ученик има тројку из владања због неоправданих изостанака. Остали ученици имају примерно владање. Укупно је 11 носиоца дипломе „Вук Караџић“. За ђака генерације одабран је ученик Владимир Крстић.
 1. -Извештај излажу директорка школе и педагог. На основу анализе резултата на завршном испиту наша школа заузима 2. место на нивоу општине на основу укупног броја поена. На нивоу општине заузимамо 1. место на основу броја бодова из математике, 8. место на основу броја бодова из српског језика и 3. место на основу броја бодова са комбинованог теста.

– Директорка похваљује успех наших осмака на завршном испиту.

– Директорка износи предлог да се предавање листе жеља организује на начин да родитељи и ученици долазе по одељењима.

 1. Извештај подноси библиотекар школе. Ученици су били активни и остварили успехе на свим нивоима и наставним предметима – природне науке, друштвене науке, спорт, уметност. Петоро ученика виших разреда је остварило пласман на републички ниво такмичења. Ученици који похађају луткарску секцију освојили 1. место на републичкој смотри на ФЛУОШ-у у Новом Саду. Реализоване су све планиране активности. Берза уџбеника је одржана 20. јуна у холу школе, али директорка је указала на мали одзив и ђака и родитеља, тако да ће берза уџбеника бити поновљена још једном, пред почетак следеће школске године, а информације о тачном времену одржавања ће бити на вратима школе, као и на сајту. Директорка напомиње да ће и наредне школске године бити реализован одлазак награђених ученика на Дивчибаре.
 1. – питање родитеља око организације писмених задатака на крају школске године: да ли је могуће да писмени задаци не буду реализовани последње недеље, већ да последња недеља буде остављена за исправљање оцена.

– питање родитељ о коришћењу школског дворишта и терена: директорка наводи да право коришћења имају деца основно школског узраста

– директорка наговештава да ће у следећој школској години бити забрањено уношење мобилних телефона у школу.

– директорка је обавестила Савет родитеља о анкетама које је потребно спровести по налогу Министарства, а које се тичу похађања изборне наставе на језицима националних мањина. Још увек нису познате информације у којим школама ће бити реализована ова настава, већ ће то вероватно зависити од броја пријављених ученика.

– сви награђени ученици ће добити књиге са посветом.

– похваљени су ученици нижих разреда за одржавање реновираних тоалета – убруси, тоалет папир, течни сапун. Међутим, директорка школе напомиње да нису сви ученици уплатили договорени износ за одржавање тоалета, за библиотеку и за обезбеђење, тако да последња три дана школске године није у тоалетима било убруса. Директорка позива на редовно уплаћивање.

– савет родитеља је сагласан са иницијативом директорке да се од следеће школске године уплаћивање средстава за тоалете, библиотеку и обезбеђење врши два пута годишње, на почетку сваког полугодишта у року од 10 дана.

– старешинство у 5. разреду је додељено наставницима: Рођану Лучијану, Исидори Торњански и Владимиру Илићу.

– уручене су захвалнице члановима Савета родитеља, а посебна захвалница је уручена председници Савета родитељ Жаклини Помар Предојевић за успешну сарадњу.

Председник Савета родитељ:

Жаклина Помар Предојевић

 

 

СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК

Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 1.04.  2016. године, са почетком у 18,00 часова .

Прозивком је утврђено да седници присуствује свих 24 члана Савета родитеља.

Седницом председава досадашњи председнк Жаклина Предојевић Помар.

На предлог председавајуће Жаклине Предојевић Помар, једногласно је утврђен следећи

Дневни ред:

 1. Усвајање Скраћеног записника са седнице Савета родитеља, одржане 28. 12. 2015.
 2. Анализа успеха и владања ученика по завршеном 3. кварталу, активности и успеха ученика на такмичењу
 3. Предлог уџбеника – 3 издавача, за наредне три школске године
 4. Изборни предмети за 2016/2017. школску годину
 5. Анкета за родитеље (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ, а за први разред и ПОТРЕБА ЗА ПРОДУЖЕНИМ БОРАВКОМ)
 6. Иницијатива за отварање још једне групе у продуженом боравку
 7. Разно

Једногласно су утврђени ЗАКЉУЧЦИ :

 1. – Скраћени записник са седнице Савета родитеља, одржане 28.12.2015. године, једногласно је усвојен.

– Чланови Савета родитеља су покренули питање регулисања саобраћаја у улици где је прилаз школи.

 1. – Педагог школе је изложио Анализу успеха и владања ученика на крају 3. квартала. Укупно је 67 негативних оцена, односно 43 ученика је са једном, две или три негативне оцене, а један ученик је са више негативних оцена. Ученици у просеку имају примерно владање. Педагог школе истиче важност похађања допунске наставе, која се редовно одржава. Родитељи деце која имају слабе оцене требало би да се обрате предметном наставнику, у циљу пружања подршке ученицима за учење и рад код куће. Педагог школе истиче да је приметан пад у успеху ученика 6. разреда. Такође, истиче да наставници и учитељи примећују тренд да ученици не раде домаће задатке код куће и истиче важност учења и рада, не само у школи, него и код куће.

– У другом полугодишту је почела припремна настава за полагање завршног испита за ученике 8. разреда, за предмете српски језик и математика. Припрема за комбиновани тест је почела из појединих предмета. Припрема из свих предмета у оквиру комбинованог теста биће одржавана по завршеној редовној настави. Педагог школе истиче да је анализом утврђено да је одзив ученика мали. Према последњим информацијама, пробни завршни испит ће бити 15. и 16. априла.

 1. – Савету родитеља је представљен списак предложених уџбеника. Списак уџбеника је састављен на основу предлога предметних наставника и учитеља, разматран је на стручним већима и активима и подржан на наставничком већу. Приликом избора, у обзир су узети критеријуми: да је уџбеник функционалан, да су обрађене лекције на више нивоа, квалитет. Списак је сачињен по упутству Министарства просвете тако што је направљен избор од три издавача за сваки предмет. Сви одабрани уџбеници су са Листе одобрених уџбеника од стране Министарства просвете. Списак предложених уџбеника чланови Савета родитеља ће представити у одељењима чији су представници. Списак предложених уџбеника биће послат Министарству просвете. По добијању даљих упутстава, родитељи ће бити обавештени о коначном избору уџбеника за наредне три школске године. Савет родитеља је дао сагласност на предлог уџбеника.

– Директорка школе обавештава Савет родитеља да ће куповину уџбеника бити могућа у организацији школе или ће родитељ лично набављати уџбенике за своје дете.

–  Информације о бесплатним уџбеницима ће школа проследити када их добије.

– Школа ће организовати Берзу старих уџбеника.

 1. – Чланови Савета родитељ су упознати са предлогом Наставничког већа листе Изборних предмета за наредну школску годину. Једногласно су дали сагласност на предлог листе изборних предмета.
 1. – Сваки члан савета родитеља је добио примерак анкетног листа са изборним предметима.
 1. Савет родитеља је прихватио предлог наставничког већа да се продужени боравак прошири за још једну групу, који ће доставити Министарству просвете.

7.-  Директорка је дала одговоре на постављена питања од стране родитеља.

– Директорка је обавестила Савет родитеља да ће група од 20 ученика боравити на Дивчибарама од 15. априла.

–  Директорка школе је изразила захвалност родитељима ученика 1/1 и 3/1, као и родитељима ученика 2/3 и 4/1 на донацији за набавку пројектора.

 

Председница Савета родитеља:

Жаклина Помар-Предојевић

СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК
Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 28.12.2015. године, са почетком у 18,00 часова.
Прозивком је утврђено да седници присуствује 16 чланова Савета родитеља.
Седницом председава досадашњи председник Жаклина Предојевић Помар.
На предлог председавајуће једногласно је утврђен следећи:
Дневни ред
1. Анализа по завршеном 1. полугодишту – реализација наставног плана и програма
• обавезне наставе
• изборне
• допунске
• додатне
• секција
• АКТИВНОСТИ
2. Анализа владања ученика на крају 1. полугодишта
3. Анализа успеха ученика по предметима и општи успех ученика по разредима
4. Успех ученика на такмичењу
5. Активности ученика на нивоу школе у 1. полугодишту
6. Разно: Родитељски динар

Једногласно су утврђени ЗАКЉУЧЦИ:
Једногласно је усвојен Скраћени записник са предходне седнице Савета родитеља одржане 3.11.2015. године.
Пре редовних тачака дневног реда, директорка је упознала присутне о резултату Екстерног вредновања рада Школе од 11. 12. 2015. године. Резултат је незваничан, обзиром да евалуатори још увек нису доставили извештај, али указује на одличан резултат. Од 30 индикатора, 28 је остварено у потпуности и оцењено највишом оценом. Екстерни евалуатори су у усменој повратној информацији дали препоруку да се унапреди индикатор диференциране наставе, као и да се кабинети опреме савременим наставним средствима и материјалима. Директорка је, сходно томе, позвала родитеље на сарадњу, како би и наставници и ученици имали боље услове за рад.
Директорка је похвалила донацију родитеља и ProCredit банке, који су донирали намештај – катедре, ормане, столице, за опремање школе.
Tакође, директорка се захвалила родитељима ученика 2/1, који су донирали пројектор за учионицу.
1. Директорка је обавестила чланове Савета да је настава у потпуности реализована (обавезна, изборна, додатна, допунска, секције).
2. Што се тиче владања ученика, троје ученика има смањену оцену из владања на крају првог полугодишта, а остали ученици имају примерно владање.
3. Педагог школе је поднео извештај о анализираном успеху ученика по предметима и општем успеху ученика. Успех ученика је задовољавајући. Ученици 1. разреда се описно оцењују, па од 497 ученика који се бројчано оцењују 4,50 је средња оцена. Укупно је 9 негативних оцена, углавном из математике, физике и географије. 5 ученика је неоцењено. Пролазност ученика на крају 1. полугодишта је 97,38%. Родитељи се поново позивају да утичу на долазак деце на допунску наставу, која се редовно одржава у складу са потребама ученика.
4. Библиотекарка школе је презентовала извештај о успеху ученика на такмичењима. Ученици су се посебно истакли у спортским активностима (стони тенис и пливање), на математичком такмичењу Архимедес, као и на међународном такмичењу Дабар на коме смо први пут учествовали и остварили запажене резултате.
5. Библиотекарка школе је презентовала извештај, уз помоћ пројектора, о активностима ученика у току првог полугодишта, које су биле бројне и разноврсне. Такође, родитељи су упознати са активностима које се планирају током зимског распуста – Дани одлагања рециклажног материјала, Хуманитарна акција Друг другу, спортске активности (стони тенис и шах у холу школе).
6. – Директорка је обавестила родитеље да ће се у 2. полугодишту више пажње посветити организовању активности у оквиру одељенских заједница (ученици и њихови родитељи) – активности рециклаже, хуманитарне акције, еколошке активности, а у одговарајућем периоду године и сађење биља у органској башти која већ постоји у дворишту школе.
– Због безбедности млађих ученика, посебно ученика 1. разреда, утицаће се на свест родитеља да уласком аутомобилом до школске ограде и улаза нарушавају безбедност ученика.
– Директорка је известила родитеље о боравку ученика на Дивчибарама. До сада је 152 ученика боравило на Дивчибарама, а до краја школске године планирано је да укупно 230 ученика борави на Дивчибарама.
– Што се тиче родитељског динара, чланови Савета родитељ сложили су се да остане као и током 1. полугодишта – Ученици нижих разреда плаћају за библиотеку и обезбеђење: 100 динара по полугодишту, за куповину убруса и тоалет папира: 100 динара месечно, а деца која иду у продужени боравак плаћају дупло, 200 динара месечно. Ученици виших разреда плаћају 100 динара по полугодишту за библиотеку и обезбеђење. Треће дете је ослобођено плаћања за потребе библиотеке и обезбеђења.

                             СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК
Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 3.11.2015. године, са почетком у 18,00 часова.
Прозивком је утврђено да седници присуствује 20 чланова Савета родитеља.
Седницом председава досадашњи председник Жаклина Предојевић Помар.
На предлог председавајуће једногласно је утврђен следећи:
Дневни ред
1. Усвајање Скраћеног записника са седнице Савета родитеља, одржане 15.9.2015.
2.Анализа на крају 1. квартала – реализација наставе, владање ученика, успех ученика (евидентиране опомене), изостанци
3. Школске активности на крају 1. квартала
4. Презентација резултата истраживања животних стилова ученика 8. разреда
5. Разно

Једногласно су утврђени ЗАКЉУЧЦИ:

1. На предлог председнице, једногласно је усвојен Скраћени записник са седнице Савета родитеља одржане 15.9.2015. године.

2. – Педагошкиња школе, Данијела Главонић, известила је Савет родитеља о реализацији наставе, владању ученика, успеху, на крају 1. квартала. Први квартал је завршен 27. октобра 2015. године. Настава је у потпуности реализована по плану и програму. Укупно има 557 ученика. Евидентиране су опомене и направљена је анализа по предметима. Педагог школе напомиње да се допунска настава редовно одржава. Препорука педагога школе јесте да се родитељи информишу о терминима одржавања допунске наставе на сајту школе или на огласној табли и да поразговарају са својом децом како би их упутили да похађају допунску наставу.
– Психолошкиња школе, Мирјана Трифуновић Паул, Координаторка Стручног Тима за Инклузивно образовање у школи, упознала је Савет родитеља о начину образовања ученика који се школују по ИОП-у.

3. Школске активности је презентовала библиотекарка школе. Одржане су различите активности у циљу подстицања интересовања ученика.

4. Психолошкиња школе Мирјана Трифуновић Паул презентовала је резултате истраживања о животним стиловима ученика 8. разреда. Резултати истраживања нам говоре да ученици не показују симптоме зависности од интернета, да користе активне и позитивне стратегије за решавање проблема, да имају оптимистичну слику о себи и свету. Такође, напоменуто је да родитељи обрате пажњу на време које деца проводе на интернету, да ученици желе да се баве темама вршњачког насиља и да догађаје које доживљавају као узнемиравајуће памте дуго, чак и годинама. Ове резултате стручни сарадници школе ће имати у виду приликом предузимања будућих активности и програма.

5. – Директорка школе је информисала Савет родитеља да је школа награђена у оквиру пројекта „За чистије и зеленије школе у Војводини“ семинаром за учитеље и једнодневним излетом у Национални парк Фрушка Гора, од стране Покрајинског секретаријата. На излет ће ићи ученици 2/1 и учитељице Бранка Панајотовић и Маријана Унчевић због свог посебног доприноса и ангажовању у оквиру пројекта.
– Такође, Савет родитеља је информисан да су прегледи за спортска такмичења за децу Исидорине школе бесплатна.
– Директорка напомиње да још увек није регулисана пријава за осигурање због недовољног одзива ученика и позива на реаговање и обавештавање одељенских заједница.
– Због одређених инцидентних ситуација у школском дворишту, као и у циљу њихове превенције, директорка је поручила члановима Савета родитеља да обавесте своје одељенске заједнице да деца обавезно после школе иду кући, па да се у договору са родитељима и уз њихову дозволу врате.
– Седница Савета родитеља је завршена информисањем чалнова од стране директорке о одласку деце на Фестивал науке на Дивчибарама.

Председница Савета родитеља:

_____________________________
Жаклина Предојевић Помар

 

 

СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК

Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 15.09. 2015. године, са почетком у 18,00 часова .

Прозивком је утврђено да седници присуствује свих 24 члана Савета родитеља.

Седницом председава досадашњи председнк Жаклина Предојевић Помар.

На предлог председавајуће Жаклине Предојевић Помар, једногласно је утврђен следећи

Дневни ред:

 1. Усвајање Скраћеног записника са седнице Савета родитеља, одржане 18. 06. 2015.
 2. Извештај о раду Школе за школску 2014/2015. годину.
 3. Годишњи план рада Школе за школску 2015/2016. годину.
 4. Разно (потребе за шк. 2015/2016.)

Једногласно су утврђени ЗАКЉУЧЦИ :

 1. На предлог председнице, једногласно је усвојен Скраћени записник са седнице Савета родитеља одржане 18. 06. 2015. године без примедби.
 2. Након што је Милица Алатић,проф. користећи видео бим детаљно презентовала Извештај о раду за шк. 2014/2015., који је претходно разматран и прихваћен на седници Наставничког већа и седници Школског одбора, једногласно је усвојен Извештај о раду Школе за школску 2013/2014. годину ( у прилогу записника).
 3. Једногласно је усвојен Годишњи план рада за школску 2015/2016. годину, након видео презентације током које је проф. милица Алатић детаљно информисала о Годишњем плану рада за школску 2015/2016. годину ( у прилогу записника)

На предлог директорке, под тачком разно ( потребе за шк. 2015/2016. годину ) разматрано је и одлучено :

 1. За школску 2015/2016. годину у школи је организована ужина на начин да ученици код запослене у кухињи где се врши дистрибуција готове ужине, пријављују месечне потребе или купују сами. Ужину и ове шк. године обезбеђује пекара „Белисима“ из Панчева.
 2. Једногласно је усвојен предлог о прикупљању по 100 динара по ученику за свако полугодиште, за библиотеку и за обезбеђивања средстава за плаћање обезбеђења до 8 сати рада дневно ( од обавезе плаћања обезбежено треће дете)
 3. Родитељи су гласањем одлучили о прикупљању средстава за опремање ђачких тоалета за ниже разреде, 100,00 динара месечно, закључак се не односи на родитеље виших разреда.
 4. Питање осигурања ученика код ДДОР-а Нови Сад за ову школску годину биће решавано анкетирањем родитеља, предложен износ за плаћање по ученику је 192,00. динара.

Информације :

 • све потребне информације биће истакнуте на огласној табли за родитеље (термини за информисање код раз. старешина и предметних наставника,
 • за ученике другог разреда обезбеђен је термнин зас обуку пливања у марту, 2016. године,
 • За боравак наших ученика четвртог разреда и ученика награђених на такмичењима обезбеђено је 5 термина ( за више од 200 ученика),
 • Школа наставља са организацијом Фестивала здраве хране, Бесплатне школе спорта (гимнастика) коју организује и води наставник физичког васпитања, бесплатне часове ритмичке гимнастике,
 • школа до 19 часова родитељима са децом нуди бесплатно коришћење фискултурне сале , по слободном избору,
 • Напомена директора родитељима да у разговору са децом користе прилику на пристојно, ненасилно понашање, и да неће бити промене изборних предмета .

 

СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИКСачињен на седници Савета родитеља одржаној 12.09.2014. године, са почетком у 18,00 часова.

Једногласно су утврђени ЗАКЉУЧЦИ :

 1. Након што је обављена верификација мандата изабраних чланова Савета родитеља, присутних 18 од укупно 24, јавним гласањем једногласно је за председника Савета родитеља изабрана Помар Предојевић Жаклина, досадашњи председник, представник родитеља 7-3 разреда, а за заменика једногласно је изабрана Милена Поповић, представник родитеља 4-2 разреда, чиме је конституисан Савет родитеља за мандатни период од две године .
 2. На предлог председнице, једногласно је усвојен Скраћени записник са седнице Савета родитеља одржане 23. 06. 2014. године без примедби.
 3. Након што је стручни сарадник- библиотекар, користећи видео бим детаљно презентовала Извештај о раду за шк. 2013/2014., који је претходно разматран и прихваћен на седници Наставничког већа, једногласно је усвојен Извештај о раду Школе за школску 2013/2014. годину.
 4. Једногласно је усвојен Годишњи план рада за школску 2014/2015. годину, након

видео презентације током које је школски психолог детаљно информисала о Годишњем плану рада.

 1. Усвојен је предлог о одржавању родитељских састанака пре следеће седнице Савета родитеља, на којима би се родитељи изјашњавали о идеји прикупљања „родитељског динара“.
 2. За школску 2014/2015. годину у школи је организована ужина на начин да ученици код запослене у кухињи где се врши дистрибуција готове ужине, пријављују месечне потребе или купују сами. Цена ужине је 70,00 динара по дану. Ужину и ове шк. године обезбеђује пекара „Бенисима“ из Панчева.
 3. Једногласно је усвојен предлог о прикупљању по 100 динара по ученику за свако полугодиште, а на име обезбеђивања средстава за плаћање обезбеђења до 8 сати рада дневно.

Усвојене информације :

 • сваке среде у месецу родитељи могу доћи на разговор код директора, у времену од 08,00 до 18,00 часова.
 • О термину обуке пливања ученика нижих разреда родитеље ће обавестити учитељи, уз напомену да се обука не изводи за време наставе и да децу на обуци прате родитељи.
 • За школску 2014/2015.годину за ученике четвртог разреда планиран је боравак у Одмаралишту на Дивчибарама. И за ову школску годину планирано је организовање Фестивала науке на Дивчибарама за награђене ученике шестог, седмог и осмог разреда.
 • Питање осигурања ученика код ДДОР-а Нови Сад за ову школску годину биће решавано анкетирањем родитеља, предложен износ за плаћање по ученику је 205,00. динара.
 • Питање рада зубне ординације у школи : план рада зубне ординације у надлежности је Дома здравља.
 • Родитељи су обавештени да могу да се информишу на сајту школе,путем огласних табли у холу или код разредних старешина и предметних наставника лично.
 • Истакнут проблем безбедности ученика због близине „Старе фабрике обуће“школском дворишту и потреби да се покуша тражити решење.

 

 

Закључци са седнице Савета родитеља

која је одржана 7. 4. 2014. године

 

Једногласно су утврђени ЗАКЉУЧЦИ :

 1. Једногласно је усвојен Скраћени записник са седнице Савета родитеља одржане 18. 03. 2014. године.
 2. Jедногласно су усвојени извештаји председника одељенских већа о планираној реализацији обавезне, изборне, допунске и додатне наставе и секција, за трећи квартал школске 2014/2015. године. Председница одељенског већа осмих разреда информисала о реализацији Програма професионалне оријентације.
 3. Једногласно је усвојена анализа успеха и владања ученика на крају трећег квартала школске 2013/2014. године.
 4. Члановима Савета родитеља достављен је утврђен списак уџбеника за шк. 2014/2015. годину уз напомену да ће Ђачки парламент, после Завршног испита за упис ученика осмог разреда у средњу школу, организовати „ Берзу старих уџбеника“.
 5. Усвојен је предлог директорке о предлозима изборних предмета за школску 2014/2015. годину :

–           I разред : лепо писање (препорука учитеља је да буде само један предмет)

–           II разред : народна традиција,препорука да буде само један предемет,

па да се мења следеће године

–           III разред: народна традиција и чувари природе

–           IV разред: народна традиција и руке у тесту

–           од V –VIII разреда:  информатика, хор и оркестар и сликање и вајање

изабрани спорт: одбојка, рукомет

Обавезни изборни предмети за све разреде : веронаука и грађанско васпитање .

 

ИНФОРМАЦИЈЕ-НАПОМЕНЕ :

 

*      Директорка је поднела извештај о прикупљеним средствима у износу од 20.400,00 динара ,  на основу раније донешеног Закључка Савета родитеља о прикупљању средстава, „родитељски динар“ , за потребе библиотеке и штампање часописа.

*     О потребама школе биће разговарано на последњој седници Савета родитеља у текућој школској години.

*     Стручни сарадник , Љубичић Милица је известила  Савет родитеља о постигнутим успесима наших ученика на одржаним такмичењима уз позив родитељима да детаљније информације могу преузети на сајту школе, као и детаљан приказ о свим активностима ученика наше школе , посебно активности везане за прославу Дана школе.

*     Апел директорке да родитељи утичу на децу да редовно посећују часове допунске наставе.

*     Понуда Друштва математичара за боравак ученика на Дивчибарама који су остварили високе резултате на Општинском такмичењу из математике. Боравак планиран  од 18. до 25.04. 2014.

 

Важне информације са Савета родитеља одржаног 13.9.2013. године

 

– Ужина се организује у сарадњи са пекаром „Benissima“. Ужина се организује за ученике од 1. до 5. разреда по цени од 65 динара по дану по ученику, а за ученике од 6. до 8. разреда у слободној продаји.

– Савет је прихватио осигурање куће ДДОР Нови Сад по цени од 175 динара по ученику за једну годину (55 динара за осигурање од крађе и 120 динара за осигурање од незгоде). Треће дете у породици не плаћа осигурање.

– Прихвата се предлог да се накнада за продужени рад обезбеђења плаћа 100 динара по ученику по полугодишту, односно укупно 200 динара.

– Представници родитеља у Тимовима школе остају исти.

– Прихваћен је План за реализацију излета и наставе у природи.

– Прихвата се предлог да родитељи подрже остваривање наставних програма и активности пружањем финансијске подршке програмима одељенске заједнице.

Закључци са седнице Савета родитеља

која је одржана 4. новембра 2013. године

 

На седници Савета родитеља која је одржана 4. новембра руководиоци већа поднели су следеће извештаје члановима Савета:

– Анализа успеха ученика и дисциплини на крају првог квартала

– Реализација обавезне, изборне, допунске и додатне наставе и секција

– Реализоване активности у школи

Родитељи су упознати са тим да настављамо са активностима Школе без насиља и у том правцу је на реду реализација пројекта „Родно засновано насиље“ у организацији Министарства просвете и Уницефа. Активности овог пројекта ће се реализовати ове школске године и биће укључени ученици и наставници.

Директорка Бранка Бељић поднела је извештај о боравку награђених ученика на Дивчибарама у периоду од 25. октобра до 1. новембра. Директорка је упознала чланове Савета са терминима боравка на Дивчибарама који су предвиђени за наше награђене ученике. Фестивал науке на Дивчибарама ове године биће организован 13. децембра за ученике који показују посебно интересовање и успехе у области природних наука.

Закључак Савета родитеља: На предлог једног од чланова Савета родитеља представници сваког одељења треба да пренесу на родитељском састанку да до краја 1. полугодишта треба прикупити суму од 100 динара по ученику. Та сума ће се искористити за обнављање књижног фонда у библиотеци и за штампање школских новина.