ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЈН 1/2019

За јавну набавку мале вредности радова, грађевински радови,ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА: 45000000, радови на замени столарије и реновирању дела ходника поред фискултурне сале.

Преузмите документацију:

1. ПОЗИВ

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА