ЗАПИСНИК ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА ОДРЖАНЕ 03.07.2023.год.

Записник са седнице Савета родитеља 03.07.2023. године

Састанку је присуствовало 12 родитеља.

Д н е в н и   р е д :

 1. Усвајање скраћеног записника са седнице Савета родитеља;
 2. Извештај о Развојном плану школе и квалитету рада школе.
 3. Реализација наставе по Наставном плану и програму за школску 2022/2023.годину;Анализа владања ученика и општи успех на крају другог полугодишта 2022/2023. године; Анализа успеха ученика на крају школске 2022/2023.
 4. Вуковци и ученик генерације
 5. Извештај о обављеном Завршном испиту ученика осмог разреда за упис у средњу школу;
 6. Разно
 • Информације о продуженом боравку 
 1. Записник са прошле седнице усвојен је једногласно без додатних напомена.
 2. Директор Школе представио је развојни план Школе за наредне четири године са посебним освртом на планове повећања квалитета рада школе посебно због резултата екстерног вредновања квалитета рада школе. Цео документ биће доступан и родитељима као јавни документ и послат на мејл адресе родитеља како би имали увид у планове школе.
 3. Реализација наставе
 • Редовна настава је по одлуци Министарства просвете прекинута 6.јуна ,а од јуна се реализују ваннаставне,спортске и слободне активности.Из поменутих разлога шк.година је завршена са мањим бројем часова.

 

Успех на крају школске године

У првом разреду је описно оцењивање сви ученици (75)полако савладавајупредвиђено градиво,свако у складу са својим могућностима.

У првим разредима имамо 4 индивидуализације,1 ИОП.

Са 3 ученика се ради појачан васпитни рад,сви имају примерно владање.

У другом разреду имамо 3 индивидуализације

Од 77 уч,одличних је 67(2/1=22+2/2=20+2/3=25), врлодобрих је 9(2+6+1), добрих је 1.

Са 1 учеником се ради појачан васпитни рад,сви имају примерно владање.

У трећем разреду имамо 3 индивидуализације

Од 77 уч,  одличних је 61(3/1=19+3/2=21+3/3=21), врлодобрих је 12(5+4+3), добрих је            4 (1+/+3);

1 ученик има врлодобро владање, а остали имају примерно владање

У четвртом разреду

Од 56 уч, одличних је 43(4/1=19+4/2=24), врлодобрих је10(5+5), добрих је 3(1+2).

 Сви имају примерно владање.

Од  285 ученика  75 је описно оцењено

 Од 210 ученика  са одличним успехом  је завршило 171 ученик, врлодобрим  успехом завршило је 31 ученик и са добрим успехом завршило је 8 ученика

1 ученик ради по ИОП-у, 10 ученика ради по индивидуализованом плану

4 ученика има појачан васпитнирад,

1 ученик има врлодобро владање због неоправданих изостанака

284 ученика има примерно владање.

У петом разреду има 81 ученик/ца: 45 дечака и 36 девојчица.

Успех: одличних 48 (18 5,00), врло добрих 24, добрих 8 и 1 недовољан

Примерно владање има 79 ученика/ца, врло добро 1 ученик и

незадовољавајуће 1 ученик.

Оправданих часова има 5722, неоправданих 447.

У шестом разреду укупно 75 ученика (43 дечака и 32 девојчице)

Успех:

Одличних 26 - (17 ученика-5.00), врлодобрих 33, добрих 14, неоцењених : 2 ученика

Дисциплина:

Примерно владање 69, врлодобро: 4, добро:2

Изостанци:

Укупно: 4958, оправданих:4169, неоправданих: 789

У седмом разреду има укупно 80 ученика: 44 дечака,36 девојчица

Успех:

49 одличних(14 ученика 5,00), 27 врлодобрих, 12 добрих, 1 недовољан ученик (7 недовољних оцена), 1 неоцењен, у јунском року полагао девет предмета и све положио,добио оцену довољан(2),остале предмете ће полагати у августу.

Владање:примерно(5) има 76 ученика,врло добро(4) има два ученика,незадовољавајуће има један ученик и 1 ученик је неоцењен.

Оправдани часови -5446, неоправдани часови- 726.

 

 

У осмом разреду број ученика: 71 ученик (32 дечака и 39 девојчица)

Анализа реализоване наставе:

- Сви облици наставе су реализовани према плану.

- Допунска настава: српски језик (11), енглески језик (5), немачки језик (10)

- Додатна настава: српски језик (12), енглески језик (8)

- Припремна настава: српски језик (33), историја (19), географија (6), биологија (2), математика (19), физика (26), хемија (6)

- Секције: биологија (3)

Анализа успеха:

Одличан успех: 26 ученика (12 Вуковаца)

Врло добар успех: 27 ученика

Добар успех: 16 ученика

Довољан: 1

Недовољан успех: 1 ученица

Одржани су разредни испити из француског језика (ученик је постигао добар успех) и руског језика (ученица је постигла врло добар успех), а одржани су и разредни испити из седам предмета за једну ученицу, која није приступила полагању и зато је остварила недовољан успех и упућује се на понављање осмог разреда.

ИОП1: 2 ученика

ИОП2: 3 ученика

Анализа владања ученика и изречених мера:

Примерно владање: 67 ученика

Врло добро владање: 2 ученика

Добро владање: 1 ученик

Незадовољавајуће владање: 1 ученик

 1. Предлози за вуковце, носиоце специјалних диплома и ђака генерације

8-1: 4 вуковца (Тијана Марковић, Гала Вијатов, Ивона Гавриловић, Милан Љубисављевић) 13 специјалних диплома - Тијана Марковић (српски), Гала Вијатов (музичко), Ивона Гавриловић (ликовно, енглески, хемија), Милан Љубисављевић (физичко), Лука Томашевић (физичко), Михајло Шугић (физичко), Лара Радојевић (хемија, ликовно), Петра Ђуретић (ликовно), Андреа Драгојевић (ликовно, биологија)

8-2: 3 вуковца (Катарина Савковић, Лена Петровић, Лена Додић)

       7 специјалних диплома - Катарина Савковић (српски), Лена Петровић (српски, музичко, историја), Лена Додић (географија), Вишња Мајкић (музичко), Сергеј Гашовић (физичко)

8-3: 5 вуковаца (Љубица Маринковић, Леа Радивојев, Ања Николић, Дуња Јевтић, Ана   Влајковић)

 14 специјалних диплома - Љубица Маринковић (хемија, ликовно, музичко), Леа Радивојев (музичко, ликовно), Ања Николић (музичко), Дуња Јевтић (хемија), Ана   Влајковић (историја, музичко), Нина Злоколица (физичко)

- Комисија у саставу Сања Живков, Светлана Керановић и Гордане Ранимиров, након бодовања диплома, саопштава да највећи број бодова има ученица Ана Влајковић и она је ђак генерације.

 1. Завршни испит је реализован од 21.06. до 23.06. и сви ученици, осим непохађача су изашли на испит.

По предметима просечан број бодова:

Математика – 8.85

Српски језик – 8.14

Комбиновани – 8.31

Сви ученици су уписали средње школе и већина њих по првој жељи.

У Гимназију „Урош Предић“ уписало се 25 ученика, Гимназија у Ковачици – 1 ученик, Економска школа 11 ученика, Електротехничка школа – 6 ученика, Хемијска школа 9 ученика, Машинска 5 ученика,Пољопривредна школа 5 ученика, 1 ученик је уписао средњу школу у Београду.

 1. Директор је у оквиру тачке разно на почетку састанка најавио нове информације у вези са исхраном у боравку. Исхрана више неће моћи да се узима из Дечје радости због недостатка капацитета да се обезбеди толики број оброка за све боравке у школама у Панчеву. Од следеће школске године мораће да се организује кетеринг и то ће бити вероватно скупље.

 

Председник Савета родитеља

Драгана Малиџан Винкић