СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК Савета родитеља одржаној 23.03.2018.године

Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 23.03.2018.године, са почетком у 18:00h.

Прозивком је утврђено да седници присуствује 19 чланова Савата родитеља.

На предлог председавајуће г-ђе Милене Поповић  једногласно је утврђен следећи

Дневни ред:

 

 1. Усвајање скраћеног записника са седнице Савета родитеља одржане 26.12.2017.године;
 2. Статут школе – усклађивање са Законом о основама система образовања и васпитања ( „Сл.Гл.РС бр.88/2017);
 3. Избор кандидата из редова родитеља за нови састав Школског одбора;
 4. Анализа на крају 3. квартала школске 2017-2018.године; –  реализација наставе, владање ученика, успех ученика;
 5. Школске активности на крају 3. квартала шк.2017-2018.године;
 6. Извештај о активностима у оквиру самовредновања и школског развојног планирања;
 7. Уџбеници за школску 2018-2019.годину
 8. Разно

Једногласно су утврђени закључци:

 1. Једногласно је усвојен скраћени записник са седнице Савета родитеља која је одржана 26.12.2017.године;
 2. Секретар школе је упознала чланове Савета родитеља са Статутом школе и новим одредбама Закона о основама система образовања и васпитања (као што су неке од: питање својине школе, унутрашњи органи школе су образложени, посебно Школски одбор, одредбе које се односе на директора, секретара школе, Савет родитеља,  Наставничко веће), образложено је како се располаже средствима школе, тимови школе, Ученички парламент, права и обавезе ученика, родитеља, посебан осврта на институцију приговора. Секретар школе је позвала родитељеда се обрате кад год имају потребу за тумечењем Статута.

Правилник о оцењивању такође разматран са акцентом на најзначајније делове;

 1. Избор кандидата из реда родитеља за нови састав Школског одбора. Наиме, секретар школе је упознала чланове Савета родитеља са обавезама Школског одбора. приступило се именовању кандидата и гласању. Након тајног гласања изабрани су следећи чланови из Савета родитеља за састав Школског одбора, а то су :
 • Стјепановић Звездана 12 гласова
 • Јовановић Сандра 13 гласова;
 • Чикош Пандуров Ивана 14 гласова.
 1. Педагог школе упознаје присутне са успехом, односно постигнућима ученика, реализацијом наставе, владањем ученика, резултатима постигнутим на такмичењима. Родитељи овом приликом примећују да је већи број негативних оцена из географије, те желе да на следећој седници добију информацију о оцењивању и савладавању градива овог предмета. Родитељи ученика упућују примедбу да начин одржавања физичког васпитања у учионици, а не у сали.
 2. Педагог школе упознаје чланове Савета родитеља са школским активностима током квартала.
 3. Педагог школе извештава о активностима и резултатима у оквиру самовредновања. Ове године Тим за самовредновање вредновао је област 1 – Школски програм и Годишњи план рада, а у другом полугодишту ће вредновати област Ресурси. Такође подноси извештај о активностима у оквиру Школског развојног планирања. Поред многих активности,  наша школе спроводи активности у оквиру пројекта „Уз малу помоћ пријатеља“
 4. Директорка школе даје образложење о процедури и начину набавке уџбеника, а председница Савета родитеља чита понуду уговора са књижаром „Хол“. Родитељи питају да ли ће ученици петог разреда имати могућност плаћања у четири рате. О овоме ће бити јос информација, и уколико може, правиће се Анекс уговора.

Председница Савета родитеља је добила једногласну сагласност за потписивање уговора са књижаром „Хол“у посредовању у куповини уџбеника.

 1. Разно: директорка даје информацију о боравку на Дивчибарама, обуци пливања.

Родитељ , представник 7-3 одељења обавештава о примедбама са родитељског састанка на однос појединих наставника према ђацима и настави. Предлог: да се једном месечно родитељи састану са наставницима у времену од 18.00 – 19.00 часова и на тај начин успоставе сарадњу и изложе међусобно мишљења.

Директорка школе подсећа присутне да је на сајту школе доступна информација о терминима (поподневним), али да ће покушати да направи јо термина;

Питање за одржавање Пачворк секције –  директорка ће дати повратну информацију.

Информација о одржавању пробног завршног испита: 13.04. и 14.04. 2018.године

 

 

Записник водила, Милена Поповић