СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК Савета родитеља одржаној 26.06.2018.године

Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 26.06.2018.године, са почетком у 18:00h.

Прозивком је утврђено да Седници присуствује 18 чланова Савата родитеља.

На предлог председавајуће г-ђе Милене Поповић  једногласно је утврђен следећи

 

Дневни ред:

 1. Усвајање скраћеног записника са седнице Савета родитеља одржане 23.03.2018.године;
 2. Реализација наставе по Наставном плану и програму за школску 2017-2018.годину и
 3. Анализа владања ученика и општи успех на крају другог полугодишта 2017-2018.године;
 4. Извештај о обављеном Завршном испиту ученика осмог разреда за упис у средњу школу;
 5. Годишњи извештај о успеху наших ученика на такмичењима;
 6. Упознавање са новинама у плану наставе и учења за први и пети разред; (уџбеници за први и пети разред)
 7. Разно

Једногласно су утврђени закључци:

 1. Једногласно је усвојен скраћени записник са седнице Савета родитеља која је одржана 23.03.2018.године;
 2. Педагог школе подноси извештај (тачка 2 и 3) - реализација наставеу школској 2017-2018.години као и анализа владања и постигнућа ученика на крају другог полугодишта. Настава је у потпуности реализована, на крају наставне године укупно 572 ученика, и то: 307 одличан успех, 149 врло добар успех, 43 добар успех, 1 довољан успех, један ученик због четири недовољне оцене упућен на понављање разреда, једна ученица полагала разредни испит из руског језика. Ученици првог разреда описно оцењени.

Владање: 7 ученика врло добро владање, 1 ученик добро владање.

6 ученика се образује по ИОП1, а 5 ученика се образује по ИОП2. Са 3 ученика примењују се мере индивидуализације. Велика подршка ученицима су били асистенти у оквиру пројекта „Уз малу помоћ пријатеља“ који су три пута недељно (у трајању од по два сата) радили са децом као подршка у образовању и социјализацији.

 Родитељи се интересују о примени ИОП3 (информација о додатној настави, Регионалном центру за таленте).

 1. Директорка школе обавештава присутне о завршном испиту за ученике осмих разреда који је протекао у најбољем реду, процена о просечном броју бодова: српски језик- 14; математика – 12; комбиновани тест  - 13 бодова. Ово су незванични резултати. Званични резултати ће бити објављени 28.6.2018.године.

Директорка похваљује све ученике, посебно ученике – носиоце Вукових диплома- њих 21, наводи појединачно ко су Вуковци ове школске године, као и ученика -  Ђака генерације.

 1. Педагог школе информише родитеље о успесима наших ученика на такмичењима – 177 учешћа на такмичењима и 107 награђених ученика.
 2. Педагог школе упознаје родитеље са Анексом школског програма, односно са новинам у плану наставе и учења у првом, односно петом разреду – остваривање програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења. У првом разреду сада ученици имају Пројектну наставу, у петом и шестом разреду информатику као обавезни предмет, као и Технику и технологију и Физичко и здравствено васпитање (обавезна спортска активност); слободне наставне активности (Хор и оркестар, Шах, Цртање, сликање, вајање који се оцењују описно). Грађанско- веронаука и даље су изборни предмети.

Владање се оцењује бројчано од шестог разреда. Усвојен предлог уџбеник а за први и пети разред.

 1. Директорка излаже о реализованим активностима у четвртом кварталу (обука пливања, предавања МУП-а, крос РТС-а, презентација фудбала и првом разреду, презентација средњих школа, посета Планетаријуму, излет Вуковаца, помоћ свратишту). Taкође, кратак осврт на родитељски динар који је искоришћен за опрему тоалета и др. као што је на почетку школске године договорено.

Педагог даје одговор постављен на претходном савету родитеља: наставница географије увек ради припрему за контролне задатке .

Директорка даје одговор да је учитељима сугерисано да деца увек буду на часовима физичког васпитањау сали или дворишту.

На самом  крају,  директорка захваљује члановима Савета родитеља на веома успешној сарадњи и дели захвалнице присутнима.

Записник водила, Милена Поповић