СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК Савета родитеља одржаној 28.12.2018.године

Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 28.12.2018.године, са почетком у 18:00h.

Прозивком је утврђено да Седници присуствује 18 чланова Савата родитеља.

На предлог председавајуће г-ђе Милене Поповић  једногласно је утврђен следећи

Дневни ред:

 1. Усвајање Скраћеног записника са седнице Савета родитеља одржане 11.2018..године;
 2. Анализа на крају првог полугодишта– реализација наставе – редовне, допунске, додатне наставе;
 3. Анализа владања ученика;
 4. Анализа успеха по предметима и општи успех по разредима;
 5. Школске активности на крају првог полугодишта;
 6. Извештај о активностима самовредновања рада школе
 7. Разно – извештај о реализацији ШРП, Иѕвештај Општинског савета родитења, родитељски динар

Једногласно су утврђени закључци:

 1. Једногласно је усвојен скраћени записник са седнице Савета родитеља која је одржана 05.11.2018.године;
 2. Педагог школе подноси извештај o успеху ученика, реализацији наставе као и владању ученика (прилог овом записнику је табеларни приказ успеха ученика на крају првог полугодишта школске 2018/2019.године). Приказ успеха по предметима и  рзредима. Директорка школе је указала на пад успеха у петом разреду, очекује се побољшање у другом полугодишту.

Педагог школе скреће пажњу на појаву да се плански избегавају часови када су предвиђене писмене провере и задаци, уз подршку родитеља која није у интересу ученика.

Чланови Савета родитеља овом приликом добију информацију да су у току припреме и обуке за увођење електронског дневника од 2019.године, са могућим приступом родитеља од шк.2019/2020.године.

Директорка школе посебно истиче термине који се односе на одржавање допунске наставе, подсећа родитеље да на родитељским састанцима подсете остале родитеље на значај похађања допуснке наставе.  (2, 3. и 4. тачка дневног реда).

 1. Школске активности на крају првог полугодишта – библиотекарка школе је родитељима дала по примерак табеларног приказа реализованих активнсти током првог полугодишта. Прочитани су успеси ученика и награђивани ученици у првом полугодишту.
 2. Педагог школе упознаје и извештава присутне о активностима у оквиру рада Тима за самовредновање школе. Предмет самовредновања је област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА. Ученици од петог до осмог разреда ће попуњавати упитнике на часовима информатике почетком другог полугодишта.
 3. Извештај о реализацији Школског развојног плана – директорка школе је кратко подсетила да су све активности интегрални део Школског развојног плана (приказ ШРП-а на паноу).

Извештај о Општинском савету родитеља прочитан и родитељи су информисани и позвани да дају предлоге за наредну седницу.

Родитељи показују интересовање за безбедност деце приликом прилаза школи кроз  Улицу краља Милана Обреновића, а предлог је да се размотри могућност улаза из улице Милке Марковић. Директорка ивештава шта је до сада урађено као и то да ће размотрити све могућности, а све у интересу деце, пре свега.

Разно: анализирани су резултатаи анкетирања родитеља на седници одржаној 05.11.2018.године, прочитани позитивни и негативни коментари. Родитељи позвани у обилазак школе након завршетка седнице.

Подсећање на родитељски динар.

Информација о боравку ученика на Дивчибарама (8.разред од 03.01.до 08.01.2019.год, наставница Светлана Керановић води).

 

 

Записник водила, Милена Поповић