ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА седнице Савета родитеља одржане дана 7.9.2018.године

 

Са седнице Савета родитеља одржане дана 7.9.2018.године, са почетком у 18:00 часова у  присуству 22 члана Савета.

Констатује се да ће седницом до избора новог председника руководити досадашњи председник Милена Поповић.

Прозивком је утврђено да седници присуствује 22 члана Савата родитељаи  да постоје услови кворума за одржавање седнице и одлучивање.

Присутни једногласно усвајају

Дневни ред:

1.Конституисање Савета(Верификација мандата новоизабраних чланова,избор председника и заменика, усвајање Пословника о раду савета)

 1. Усвајање Скраћеног записника са седнице Савета родитеља одржане 26.6.2018.

3.Разматрање Извештаја о раду школе за  2017/18. год

 1. Упознавање са Годишњим извештајем о раду директора Школе
 2. Годишњи план рада школе 2017/18. годину
 3. Разматрање извештаја о остваривању Развојног плана на годишњем нивоу и предлог Развојног плана за наредни период 2018-2019. до 2022-2023.године;

7.Именовање за Општински савет родитеља

 1. Разно:
 • ужина
 • осигурање
 • обезбеђење и библиотека
 • фотографисање
 • опрема за тоалете за ниже и више разреде
 • продужени боравак
 • стоматолошка ординација
 1. Врши се верификација мандата новоизабраних чланова Савета.Секретар школе је прочитао и упознао чланове Савета родитеља са Пословником о раду савета и надлежностима савета родитеља, и као такав једногласно је усвојен. За председника Савета родитеља једногласно је изабрана Милена Поповић, досадашњи председник СР, а за заменика је изабрана Драгана Драгосавац.
 2. Једногласно је усвојен скраћени записник са седнице Савета родитеља од 26.јуна 2018.
 3. Библиотекарка школе поднела је Извештај о раду школе за 2017-2018.годину Савету родитеља.
 4. Директорка школе Бранка Бељић поднела је Извештај о свом раду члановима Савета родитеља.
 5. Психолог школе упознала је чланове Савета родитеља са Годишњим планом рада школе за школску 2018/19. годину.
 6. Библиотекар школе упознаје чланове Савета родитеља са извештајем о остваривању Развојног плана на годишњем нивоу, као и са Развојним планом за наредни период 2018-2019. до 2022-2023.године;
 7. Савет родитеља одабрао Милену Поповић за Општински савет родитеља, а заменик је Винкић Драгана.
 8. – Директорка школе упознала је чланове Савета родитеља са информацијом да ће у 5. разреду бити формирана три одељења, као и да је Школа добила другу групу Продуженог боравка.

- Савет родитеља се сложио да Школа настави сарадњу са Пекаром „Бенисимо“у погледу организоване ужине. Дате су препоруке за пекару да буде већа количина ужине у поподневним часовима, као и богатији и здравији мени.

- Савет родитеља је упознат са условима колективног осигурања ученика преко осигуравајуће куће ДДОР – 196,00 динара за целу годину; и прихватили су услове осигурања. Чланови Савета родитеља су упознати са информацијом да је рок за плаћање осигурања 30. септембар.

- Такође су се сложили да као и претходних година родитељски динар за библиотеку и обезбеђење буде 100,00 динара по полугодишту, а за средства за хигијену 100,00 динара месечно. Децу у продуженом боравку плаћају додатних 100,00 динара месечно за хигијенска средства.

- Стоматолошка ординација ће радити уторком и средом од 8:00 до 14:00.

- Родитељи су се сложили да за потребе фотографисања ученика Школа настави сарадњу са Фото Батом.

- Продужени боравак ће радити од 7:30 до 17:00; радиће у две групе. Исхрана ученика у продуженом боравку ће бити организована преко Дечије радости, 175,00 динара дневно.

- И ове школске године биће организован боравак на Дивчибарама по цени од 3250,00 динара, што мора бити уплаћено до поласка на пут. Школа је добила прву смену са 94 места за 3. и 4. разред. Разматран извештај о реализованим активностима на Дивчибарама – школске 2017-2018.године.

Записничар                                                                       

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 

                Милена Поповић